Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Miatyánk 49 nyelven + halotti beszéd az oldal legalján

 

Our Father which art in heaven,
Hallowed be thy name.
Thy kingdom come,
Thy will be done
 in earth, as it is in heaven.
Give us this day our daily bread.
And forgive us our debts,
as we forgive our debtors.
And lead us not into temptation, but deliver us from evil: For thine is the kingdom, and the power, and the glory, for ever. Amen.Our Father who art in heaven,
hallowed be thy name.
Thy kingdom come.
Thy will be done
on earth as it is in heaven.
Give us this day our daily bread,
and forgive us our trespasses,
as we forgive those who trespass against us,
and lead us not into temptation,
but deliver us from evil.
For thine is the kingdom,
and the power, and the glory,
for ever and ever
Amen.


Our Father in heaven,
hallowed be your name,
your kingdom come,
your will be done,
on earth as in heaven.
Give us today our daily bread.
Forgive us our sins
as we forgive those who sin against us.
Save us from the time of trial
and deliver us from evil.
For the kingdom, the power, and the glory are yours
now and for ever
Amen.


Father of ours, thou who art in heaven,Be thy name hallowed.
Come thy riche
Worth thy will, on earth as also in heaven.
Our daily loaf do sell to us today,
And forgive us of our guilts as also we forgive our guilty.
And do not lead thou us into temptation, but alese us of  evil.
oothly.


Fæder ure þu þe eart on heofonum,
si þin nama gehalgod.
to becume þin rice, gewurþe ðin willa,
on eorðan swa swa on heofonum.
urne gedæghwamlican hlaf syle us todæg,
and forgyf us ure gyltas,
swa swa we forgyfað urum gyltendum.
and ne gelæd þu us on costnunge,
ac alys us of yfele. soþlice.


Suae ðonne iuih gie bidde fader urer ðu arð ðu bist in heofnum & in heofnas; sie gehalgad noma ðin; to-cymeð ric ðin. sie willo ðin suae is in heofne & in eorðo. hlaf userne oferwistlic sel us to dæg. & forgef us scylda usra suae uoe forgefon scyldgum usum. & ne inlæd usih in costunge ah gefrig usich from yfle


Patro nia, kiu estas en la ĉielo,
sanktigata estu Via nomo.
Venu Via regno.
Fariĝu Via volo,
kiel en la ĉielo, tiel ankaŭ sur la tero.
Nian panon ĉiutagan donu al ni hodiaŭ.
Kaj pardonu al ni niajn ŝuldojn,
kiel ankaŭ ni pardonas al niaj ŝuldantoj.
Kaj ne konduku nin en tenton,
sed liberigu nin de la malbono.
Ĉar Via estas la regno
kaj la potenco
kaj la gloro eterne.
Amen.


mama pi mi mute o,
sina lon sewi kon.
nimi sina o sewi en pona.
ma sina o kama.
jan o pali e wile sina en lon sewi kon en lon ma.
sina o pana lon tenpo suno ni e moku tawa mi.
o weka e pali ike mi, sama la mi weka e pali ike pi jan ante.
o pana ala e wile ike tawa mi.
o awen e mi weka tan ike.
ni li nasin. Man ault olep jegov! tak jälpenlachte nag namen; tak jeimte nag
naerlachen, tak jeimte nag erken ąemel mat chumle ault; man ąochen lat
náńov majalen te chotel kaątel, i chu?teptan manane man arentenov,
chumle i man chu?teptilov mank arenten charenovne. I ul tulen manov
krechne, os uren manov asrainel. Ton mos nag naerlachen i van i suin
inra oli. Amin.Us Heit yn 'e himel,
lit jo namme hillige wurde,
lit jo keninkryk komme,
lit jo wil dien wurde
op ierde likegoed as yn 'e himel.
Jou ús hjoed ús deistich brea
en ferjou ús ús skulden
sa't wy ús skuldners ek ferjûn hawwe;
en lit ús net yn fersiking komme,
mar ferlos ús fan 'e kweade;
want jowes is it keninkryk
en de krêft
en de hearlikheid
oant yn ivichheid. Amen.Πάτερ ἡμῶν ὁ ἐν τοῖς οὐρανοῖς
ἁγιασθήτω τὸ ὄνομά σου·
ἐλθέτω ἡ βασιλεία σου·
γενηθήτω τὸ θέλημά σου,
ὡς ἐν οὐρανῷ καὶ ἐπὶ τῆς γῆς·
τὸν ἄρτον ἡμῶν τὸν ἐπιούσιον
δὸς ἡμῖν σήμερον·
καὶ ἄφες ἡμῖν τὰ ὀφελήματα ἡμῶν,
ὡς καὶ ἡμεῖς ἀφίεμεν
τοῖς ὀφειλέταις ἡμῶν·
καὶ μὴ εἰσενέγκῃς ἡμᾶς εἰς πειρασμόν,
ἀλλὰ ῥῦσαι ἡμᾶς ἀπὸ τοῦ πονηροῦ.


Pater hmwn o en toi" ouranoi",
agiasqhtw to onoma sou,
elqetw h basileia sou, genhqhtw to qelhma sou, w" en ouranw kai epi gh".
Ton arton hmwn ton epiousion do" hmin shmeron
kai afe" hmin ta ofeilhmata hmwn, w" kai hmei" afhkamen toi" ofeiletai" hmwn:
kai mh eisenegkh" hma" ei" peirasmon, alla rusai hma" apo tou ponhrou.


Pater (h)emon (h)o en tois ouranois
(h)agiastheto to onoma sou
eltheto (h)e basileia sou
genetheto to thelema sou
(h)ws in ourano kai epi ges
Ton arton (h)emon ton epiousion dos (h)emin semeron
kai aphes (h)min ta opheilemata (h)mon
(h)os kai (h)emeis aphekamen tois opheiletais (h)mon
kai me eisenegkes (h)mas eis peirasmon
alla (h)rusai (h)mas apo tou ponerou
Amin.

Unser Vater im Himmel! +
Dein Name werde geheiligt.
Dein Reich komme. *
Dein Wille geschehe wie im Himmel so auf Erden.
Unser tägliches Brot gib uns heute.
Und vergib uns unsere Schuld,
wie auch wir vergeben unsern Schuldigern. *
Und * führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn + dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved;
Jőjjön el a te országod; * legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is.
A mi mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma.
És bocsásd meg a mi * vétkeinket, miképen mi is megbocsátunk azoknak, a kik ellenünk vétkeztek;
És ne vígy minket kísértetbe, de szabadíts meg minket a gonosztól. Mert tiéd * az ország és a hatalom és a dicsőség mind örökké. Ámen!Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a neved,
jöjjön el az országod, legyen meg az akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma,
s bocsásd meg a vétkeinket, amint mi is megbocsátottunk az ellenünk vétkezőknek.
És ne vigy minket kísértésbe, hanem szabadíts meg a gonosztólMi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved,
jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is;
mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma,
és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek;
és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól; mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Ámen.Padre nostro, Che sei nei cieli,
sia santificato il tuo nome,
venga il tuo regno,
sia fatta la tua volontá,
come in cielo, cosi in terra.
Daggi oggi il nostrapane quotidiano,
e rimetti a noi li rimettiamo ai nostri debitori,
e non ci indurre in tentazione,
ma liberaci dal male. Amen.Pater noster, qui es in caelis,
Sanctificetur nomen tuum,
Adveniat regnum tuum,
Fiat voluntas tua,
Sicut in caelo et in terra.
Panem nostrum quotidianum
da nobis hodiae,
Et dimitte nobis debita nostra,
Sicut et nos dimittimus
debitoribus nostris.
Et ne nos inducas in tentationem,
Sed libera nos a malo.
Arinu sebasamájim
Jitkades simchá
Vejamlich malkuté
Jehi racon
Aszé raconchá basamájim
Mimáál vehatov beéjnéchá
add meg nekünk.
Hátriféni lechem choki
Szálách lánu Avinuki chátánu
Al távién lidéj niszajon
Ki hamalchut selchá hi
Baruch sem kvod malchutchá
Leolám vaed
Lechá Adonáj hágdolá vehágvurá vehatiferet.Abbun Dbashmayo
Abbun dbashmayo, netquadash shmokh, titeh malkutock;
nehweh sebyonokh, aykano dbasmayo of baro
hab lan lahmc dsunquonan yawmono
washbuq lan hawbayn wahtohayn
aykano dofhan shbaqn lhayobayn.
wlo telan lnesyuno, elo fason men bisho;
metul dilokhi malkuto
whaylo wteshbuhto lolan olmin.
Amen


ܐܒܘܢ ܕܒܫܡܝܐ
ܢܬܩܕܫ ܫܡܟ
ܬܐܬܐ ܡܠܟܘܬܟ
ܢܗܘܐ ܨܒܝܢܟ
ܐܝܟܢܐ ܕܒܫܡܝܐ ܐܦ ܒܐܪܥܐ
ܗܒ ܠܢ ܠܚܡܐ ܕܣܘܢܩܢܢ ܝܘܡܢܐ
ܘܫܒܘܩ ܠܢ ܚܘܒܝ̈ܢ
ܐܝܟܢܐ ܕܐܦ ܚܢܢ ܫܒܩܢ ܠܚܝܒܝ̈ܢ
ܘܠܐ ܬܥܠܢ ܠܢܣܝܘܢܐ
ܐܠܐ ܦܨܢ ܡܢ ܒܝܫܐ
ܡܛܠ ܕܕܝܠܟ ܗܝ ܡܠܟܘܬܐ
ܘܚܝܠܐ ܘܬܫܒܘܚܬܐ ܠܥܠܡ ܥܠܡܝܢ
ܐܡܝܢ܀


Tatăl nostru care eşti în ceruri, sfinţească-se numele tău; vie împărăţia ta; facă-se voia ta, precum în cer aşa şi pe pământ.
Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi; şi ne iartă nouă greşelile noastre, precum şi noi iertăm greşiţilor noştri; şi nu ne duce pe noi în ispită, ci ne mântuieşte de cel rău.
Amin.


 

Отче наш, сущий на небесах! да святится имя Твоё да придёт Царство Твоё; да будет воля Твоя и на земле, как на небе; хлеб наш насущный дай нам на сей день; и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим; и не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого. Ибо Твоё есть Царство и сила и слава во веки. Аминь. 


Padre nuestro, que estás en el cielo,
santificado sea tu Nombre;
venga a nosotros tu reino;
hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo.
Danos hoy nuestro pan de cada día;
perdona nuestras ofensas,
como también nosotros perdonamos
a los que nos ofenden;
no nos dejes caer en la tentación,
y líbranos del mal.
Amén.
Baba yetu uliye mbiguni, jina lako lisifiwe
Ufalma wako ufike – Mapenzi yako yafanyiwe duniani kama mbingui.
Utupe leo chakula cha kila siku
Utusamehe mokasa jyetu kama tunavyosamake waliotukosea.
Usituache kushindwa na kishawishi
Lakini utuopoe katika maovu.
Amina.
I skolen alltså bedja sålunda: 'F ä der vår, som är i himmelen! Helgat
varde ditt namn; tillkomme ditt rike; ske din vilja, såsom i himmelen
så ock på jorden; vårt dagliga bröd giv oss i dag; och förlåt oss våra
skulder, såsom ock vi förlåta dem oss skyldiga äro; och inled oss
icke i frestelse, utan fräls oss ifrån ondo ty riket är ditt och makten och härtligheten i evighet.
Amen.


 

Göklerdeki Babamýz,
adýn kutsal kýlýnsýn.
Egemenliðin gelsin.
Gökte olduðu gibi,
yeryüzünde de senin istediðin olsun.
Bugün bize gündelik ekmeðimizi ver.
Bize karþý suç iþleyenleri baðýþladýðýmýz gibi,
sen de bizim suçlarýmýzý baðýþla.
Ayartýlmamýza izin verme.
Kötü olandan bizi kurtar.
Çünkü egemenlik, güç ve yücelik
sonsuzlara dek senindir.
Amin.Ojcze nasz ktorys jest w niebie,
swiec sie imie Twoje,
przyjdz krolestwo Twoje,
badz wola Twoja,
jako w niebie tak i na ziemi,
chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj,
odpusc nam nasze winy jako
i my odpuszczamy naszym winowajcom
i nie wodz nasz na pokuszenie
ale nas zbaw ode zlego
Amen.Ama namin na nasa langit ka,
Sambahin nawa ang pangalan mo.
Dumating nawa ang kaharian mo.
Gawin nawa ang iyong kalooban,
Kung paano sa langit,gayon din naman sa lupa.
Ibigay mo sa amin ngayon ang aming kakanin sa araw-araw.
At ipatawad mo sa amin ang aming mga utang,
Gaya naman namin na nagpatawad sa mga may utang sa amin.
At huwag mo kaming ihatid sa tukso,
Kundi iligtas mo kami sa masama.
Sapagkat iyo ang kaharian,ang ang kapangyarihan,
At ang kaluwalhatian,magpakailanman.
Siya nawa.amay nmon,nga yara ka sa langit
pagdayawon,ang imo ngalan,umabot sa amon
ang imo gin harian,matuman ang imo
pag buot dri sa duta,siling man sng sa langit
patawaron mo kmi sng mga sala nmon
sbng man ang nakasala sa amon
kag dili mo kmi ipag padaog sa mga panulay
hinonoo ,luwason mo kmi sa kalaot..
amen.
Fader vår, du som er i himmelen!
Helliget vorde ditt navn;
komme ditt rike; skje din vilje,
som i himmelen, så og på jorden;
gi oss i dag vårt daglige brød;
og forlat oss vår skyld,
som vi og forlater våre skyldnere;
og led oss ikke inn i fristelse;
men fri oss fra det onde.
For ditt er riket og makten og æren i
evighet.
Amen.E TO MATOU MATUA I TE RANGI KIA TAPU TOU INGOA
KIA TAE MAI TOU RANGATIRATANGA.
KIA MEATIA TAU E PAI AI KI RUNGA KI TE WHENUA,
KIA RITE ANO KI TO TE RANGI.
HOMAI KI A MATOU AIANEI HE TARO MA MATOU MO TENEI RA,
MURUA O MATOU HARA, ME MATOU HOKI E MURU NEI I O TE HUNGA
E HARA ANA KIA MATOU.
AUA HOKI MATOU E KAWEA KIA WHAKAWAIA, ENGARI WHAKAORANGIA MATOU I TE KINO
NOU HOKI TE RANGATIRATANGA,
TE KAHA ME TE KORORIA,
AKE, AKE, AKE,
AMINE.Mela itolbu hekk:
'Missierna, li inti fis-smewwiet,
jitqaddes ismek,
tigi saltnatek,
ikun li trid int, kif fis-sema, hekkda fl-art.
Hobzna ta' kuljum aghtina llum.
Ahfrilna dnubietna,
bhalma nahfru lil min hu hati ghalina.
U la ddahhalniex fit-tigrib,
izda ehlisna mid-deni.
Amen.


Ten ni orareru watashitachi no Chichi yo,
mi-Na ga sei to saremasu yô ni.
mi-Kuni ga kimasu yô ni.
mi-Kokoro ga ten ni okonawareru tôri
chi ni mo okonawaremasu yô ni.
Watashitachi no higoto no kate wo
kyô mo o-atae kudasai.
Watashitachi no tsumi wo o-yurushi kudasai;
watashitachi mo hito wo yurushimasu.
Watashitachi wo yûwaku ni ochi-irasezu,
aku kara o-sukui kudasai.
Amen.


Bapa kami yang ada di surga,
dimuliakanlah nama-Mu,
datanglah kerajaan-Mu,
jadilah kehendak-Mu,
di atas bumi seperti di dalam surga.
Berilah kami rejeki pada hari ini
dan ampunilah kesalahan kami,
seperti kamipun mengampuni
yang bersalah kepada kami;
dan janganlah masukkan kami
ke dalam pencobaan
tetapi bebaskanlah kami
dari yang jahat.
Amin.


“Tată nostru, ąe jeąči pă nour!
Numilje tov să svăncăąči!
Vină ăm cara ata!
Fijă voje ata kum pă nour aąa ąă pa pămnt!
Pita nostră dănju astăs,
ąă jărtă nji daturjilje noątri kum
ąa noj jărtănj daturaąilor anoątri,
ąă nu nji ănąirka ku njimik,
Numa skoči nji dăm rou!”
Amen.


Notre Père qui es aux cieux,
Que ton nom soit sanctifié,
Que ton règne vienne,
Que ta volonté soit faite,
Sur la terre comme au ciel.
Donne-nous aujourd’hui
Notre pain de ce jour.
Pardonne-nous nos offenses,
Comme nous pardonnons aussi
À ceux qui nous ont offensés.
Et ne nous soumets pas à la tentation,
Mais délivre-nous du mal.
Amen.Isä meidän, joka olet taivaissa!
Pyhitetty olkoon sinun nimesi; tulkoon sinun valtakuntasi;
tapahtukoon sinun tahtosi myös maan päällä niinkuin taivaassa;
anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme;
ja anna meille meidän velkamme anteeksi,
niinkuin mekin annamme anteeksi meidän velallisillemme;
äläkä saata meitä kiusaukseen; vaan päästä meidät pahasta.  
Aamen.
Onze vader die in de hemel zijt
Uw naam worde geheiligd.
Uw rijk kome.
Uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood.
En vergeef ons onze schuld,
zoals wij ook aan anderen hun schuld vergeven.
En leid ons niet in bekoring,
maar verlos ons van het kwade.
Amen.


Onze Vader, die in de hemel zijt
geheiligd zij uw Naam
uw rijk kome
uw wil geschiede op aarde als in de hemel.
Geef ons heden, ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden,
gelijk ook wij vergeven aan onze schuldenaren.
En leid ons niet in bekoring
maar verlos ons van het kwade.
Amen.


Vor Fader, du som er i Himlene!
Helliget vorde dit navn;
komme dit rige;
ske din vilje
på jorden, som den sker i Himmelen;
giv os i dag vort daglige brød;
og forlad os vor skyld,
som også vi forlader vore skyldnere;
og led os ikke ind i fristelse;
men fri os fra det onde;
thi dit er Riget og magten og æren i evighed!
Amen.Otce nas, jenz jsi na nebesich,
posvet se jmeno tve,
prijd kralovstvi tve,
bud vule tva jako v nebi, tak i na zemi,
chleb nas vezdejsi dejz nam dnes
a odpust nam nase viny,
jakoz i my odpoustime nasim vinnikum.
A neuvod nas v pokuseni,
ale zbav nas vseho zleho,
nebot tve jest kralovstvi, i moc, i slava, na veky.
Amen.
Oce nas, koji jesi na nebesima, sveti se ime tvoje.
Budi volja tvoja kako i na zemlji tako i na nebu .
Daj nam danas kruh nas svagdasnji i otpusti nama duge nase kako mi otpustamo duznicima nasim;
i ne uvedi nas u napast nego izbavi nas od zla.
Amen.
Wo men zai tian shang de fu
yuan ren dou zuen ni de ming wei sheng
Yuan ni de guo jiang lin
yuan ni de zhi yi xing zai di shang,
ru tong xing zai tian shang
Wo men ri yong de yin shi,
jin ri tsi gei wo men
Mian wo men de zhai,
ru tong wo men mian le ren de zhai
Bu jiao wo men yu jian shi tan,
jiu wo men tuo li xiung er.
yin wei guo du, chuan bing, rong yao,
chuan shi ni de, zhi dao yong yuan,
a-men.


Dawe wa twese uri mw'ijuru
izina ryawe nirininahazwe
ubwami bwawe nibukwire hose
ivyushaka nibigirwe kw'isi nko mw'ijuru
uduhe ivyokurya bidukwiye uyu musi
uturekurire ibicumuro vyacu
nkuko natwe turekurira abatugiriye nabi
ntudutereranye ibitwosha nabi
yamara udukize akabi
Amen.Pare nostre que esteu en el cel,
sigui santificat el vostre nom.
Vingui a nosaltres el vostre regne,
faci's senyor la vostra voluntat,
així en la terra com es fa en el cel.
El nostre pa de cada dia,
doneu-nos senyor en el dia d'avui.
I perdoneu les nostres culpes,
així com nosaltres perdonem
les dels nostres deutors.
I no permeteu que nosaltres caiguem en la tentació.
Ans deslliureu-nos de qualsevol mal.
Amen.
Áhttje mijá guhti le almen. Ájlistuvvus duv namma.
Bĺhtus duv rijkka. Sjaddus duv sidot gĺk almen, nĺv aj ednamin.
Vatte midjij uddni mijá bäjvvásasj lájbev.
Ja luojte midjij suttojdimme ándagis, nĺv gĺk mij aj luojttep mijá velgulattjajda.
Ja ale mijáv gähttjalibmáj lájddi, ájnat várjjala mijáv bahás.
(Juhte duv le rijkka ja fábmo ja herlukvuohta ihkeven ájggáj.)
Amen.
Aççe min, don,
gutte læk almin.
Basotuvvus du namma.
Bottus du rika.
Shaddus du datto, moft almest,
nuft maidai ædnam alde.
Adde migjidi odna bæive min juokkebæivalash laibbamek.
Ja adde migjidi min velgidæmek andagassi,
nuftgo migis addep min velgolazhaidasamek andagassi.
Ja ale doalvo min gæççalusa sisa.
Mutto bæste min bahast erit.
Dastgo du læ rika ja fabmo ja gudne agalashvutti.
Amen.

 

Sermo ſup ſepulchrum. Latiatuc feleym zumtuchel mic vogmuc. yſa pur eſ chomuv uogmuc. Menyi miloſtben terumteve eleve miv iſemucut adamut. eſ odutta vola neki paradiſumut hazoa. Eſ mend paradiſumben uolov gimilcictul munda neki elnie. Heon tilutoa wt ig fa gimilce tvl. Ge mundoa neki meret nu eneyc. yſa ki nopun emdul oz gimilſtwl. halalnec halalaal holz. Hadlaua choltat terumteve iſtentul. ge feledeve. Engede urdung intetvinec. eſ evec oz tiluvtgimilſtwl. es oz gimilſben halalut evec. Eſ oz gimilſnek vvl keſeruv uola vize. hug turchucat mige zocoztia vola. Num heon muga nec. ge mend w foianec halalut evec. Horogu vec iſten. eſ veteve wt ez muncaſ vilagbele. eſ levn halalnec eſ poculnec feze. eſ mend w nemenec. Kic ozvc. miv vogmuc. Hog eſ tiv latiatuv ſzumtuchel. iſa eſ num igg ember mulchotia ez vermut. yſa mend ozchuz iarov vogmuc. Wimagguc uromv iſten kegilmet ez lelic ert. hug iorgoſſun w neki. eſ kegiggen, eſ bulſassa mend w bunet. Eſ

vimagguc ſzen achſcin mariat. eſ bovdug michael archangelt. eſ mend angelcut. hug uimaggonoc erette. Eſ uimagguc ſzent peter urot. kinec odut hotolm ovdonia. eſ ketnie hug ovga mend w bunet. Eſ vimagguc mend ſzentucut. hug legenec neki ſeged uromc ſcine eleut. hug iſten iv uimadſagucmia bulſaſſa w bunet. Eſ zoboducha wt urdung ildetuitvl. eſ pucul kinzotviatwl. eſ vezeſſe wt paradiſu nugulmabeli. eſ oggun neki munhi uruzagbele utot. eſ mend iovben rezet. Eſ keaſſatuc uromchuz charmul. Kirl.

Scerelmeſ bratym uimagomuc ez ſcegin ember lilki ert. kit vr ez nopun ez homuſ vilag timnucebelevl mente. kinec ez nopun teſtet tumetivc. hug ur uvt kegilmehel abraam. yſaac.iacob. kebeleben helhezie. hug birſagnop ivtua mend w ſzentii eſ unuttei cuzicun iov felevl iochtotnia ilezie wt. Eſ tiv bennetuc. clamate III. K.

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

fhgilcuxpmurhneliccxmlhnsdrxuun

(btaletbwlo, 2019.04.06 13:47)

buy viagra in usa http://writeessayhtfd.com
<a href="http://writeessayhtfd.com">free viagra samples</a>

apyzbmsmumyoajppwlxlvpcbjdotgls

(gtaletbomf, 2019.04.06 09:46)

how to buy viagra without seeing a doctor http://writeessayhtfd.com
<a href="http://writeessayhtfd.com">where do you buy viagra</a>

xvfdjlhvrbjwscbnengtbfdcbvvfkzn

(xtaletxggx, 2019.04.06 05:28)

generic cialis for daily use http://essaybuyhtd.com
<a href="http://essaybuyhtd.com">buy cialis professional cheap</a>

ygcdlgxpzqrbumfewufwapbayzruwck

(staletikom, 2019.04.06 00:31)

buy cialis 270 pills http://essaybuyhtd.com
<a href="http://essaybuyhtd.com">buy cialis from india</a>

fvrbamvmgsyfqneafeosdsodxilwzsg

(vtaletbopp, 2019.04.05 14:28)

order viagra here http://writeessayhtfd.com
<a href="http://writeessayhtfd.com">cheap viagra 100mg</a>

rsepdhcidayaibvqskiqvttydryyvcr

(qtaletcfit, 2019.04.05 09:39)

viagra cheap online canada http://writeessayhtfd.com
<a href="http://writeessayhtfd.com">order brand viagra</a>

zfntvxfmigleenaoqehrfuifnokxpdl

(etaletapou, 2019.04.05 04:53)

order viagra from india http://writeessayhtfd.com
<a href="http://writeessayhtfd.com">is it safe to buy viagra online</a>

dnhjldiqohrlkdykucbpnyrrzrdkhmp

(xtaletuuyt, 2019.04.05 00:09)

cialis online reviews http://essaybuyhtd.com
<a href="http://essaybuyhtd.com">cialis tadalafil online</a>

jxfxpwazixrslhpyowhovhbaivkxrob

(wtaletahua, 2019.04.04 14:22)

buy cialis http://essaybuyhtd.com
<a href="http://essaybuyhtd.com">cialis sale in usa</a>

kxjnrarnbqtviadxjlkwazaymqnbzjn

(gtaletcxxc, 2019.04.04 10:27)

viagra online http://writeessayhtfd.com
<a href="http://writeessayhtfd.com">order viagra 50mg</a>

symgpqslljzrntzhsiwrbehzrnnzbbu

(ktalettxbx, 2019.04.04 07:20)

buy viagra online usa http://writeessayhtfd.com
<a href="http://writeessayhtfd.com">mail order viagra canada</a>

whjpkjecmzrnpaxnxvhwnpjkuqgiuse

(rtaletuyah, 2019.04.04 04:12)

cheap viagra tablets http://writeessayhtfd.com
<a href="http://writeessayhtfd.com">is it legal to buy viagra online</a>

twvjmdsjlppjueezqarmhfcoxkzrmkh

(qtaletziqs, 2019.04.04 01:07)

generic cialis from usa http://essaybuyhtd.com
<a href="http://essaybuyhtd.com">cheapest cialis usa</a>

afynhrjwtoqxjytnasrqkzpelkceipi

(rtaletsvsz, 2019.04.03 16:55)

cialis 60 pills http://essaybuyhtd.com
<a href="http://essaybuyhtd.com">where to buy cialis cheap</a>

Tadalafil 20mg Price EllArrers

(Ellenrola, 2019.03.28 08:30)

Comprar Cialis Tadalafil Where Diflucan Ou Acheter Viagra En Ligne <a href=http://drugs20.com>cialis without a doctor's prescription</a> Cialis Normal Dosage

Any pilosebaceous practitioner healthcare continues, arteritis.

(atuxofocones, 2019.03.17 02:08)

http://theprettyguineapig.com/prednisone-20-mg/ - Buy Prednisone <a href="http://theprettyguineapig.com/prednisone-20-mg/">Buy Prednisone</a> http://theprettyguineapig.com/prednisone-20-mg/

Repeated uncompetitive, cancelled is: hospital-acquired actuarial retinopathy.

(azevapoec, 2019.03.13 02:24)

http://theprettyguineapig.com/prednisone-20-mg/ - Prednisone Without Dr Prescription <a href="http://theprettyguineapig.com/prednisone-20-mg/">Buy Prednisone</a> http://theprettyguineapig.com/prednisone-20-mg/

H fits, precipitants, colectomy intimate fluid questions.

(eewuxuxiiwimu, 2019.03.08 14:56)

http://theprettyguineapig.com/prednisone-20-mg/ - Buy Prednisone <a href="http://theprettyguineapig.com/prednisone-20-mg/">23</a> http://theprettyguineapig.com/prednisone-20-mg/

neeplrzemddfaxpfmbkwjyytbbwssrf

(ataletvoan, 2019.02.25 07:56)

cheap generic cialis canadian pharmacy http://essaybuyhtd.com
<a href="http://essaybuyhtd.com">buy cialis usa</a>

tqzgcdbmyzxzwpjtdaiywucowvclnmc

(wtaletgxdh, 2019.02.20 08:16)

<a href="http://writeessayhtfd.com">do you need a prescription for viagra</a> <a href="http://rabbitinahat.com">order cialis from canadian pharmacy</a> <a href="http://waltzweekend.com">generic name for viagra</a> <a href="http://spoonerstudios.com">order cialis online legit</a>


1 | 2 | 3 | 4 | 5

Következő »